Régi könyvek tára

A Ceglédi Városi Könyvtár egyik külön gyűjteménye a Régi Könyvek Tára. Több mint ezer olyan könyvet őrzünk, melyek 1950 előtt jelentek meg. Köztük található 130 olyan dokumentum, amelyek még a könyvtár legkorábbi időszakában - 1924 és 1945 között - kerültek a könyvtárba és máig megmaradtak. Szakkönyvek és szépirodalmi művek egyaránt találhatók ebben az állományban.

Válogatás a Régi Könyvek Tárából:

 • A czimbalom története / a 10.000-ik czimbalom elkészültének jubileuma alkalmából irta Schunda V. József. — Budapest : Buschmann, 1907.
 • A dinamó regénye : Jedlik Ányos életútja / Horváth Árpád . — [Budapest] : Egyetemi Ny., 1944.
 • A kőszívű ember fiai : regény / Jókai Mór . — Budapest : Franklin - Társulat, 1901.
 • A magyar költészet kincsesháza : A magyar költészet történetének, a verstannak, a költői műfajok elméletének ismertetése kapcsán műfajok szerint csoportositva / ... szerk. Endrődi Sándor. — Budapest : Athenaeum, 1895.
 • A magyarnyelvű írásbeliség kialakulása / Istványi Géza. — Budapest : Királyi Magyar Egyet. Ny., 1934.
 • A történelem előtti idők, megvilágítva a régi maradványok s az ujabbkori vadnépek életmódja és szokásai által / John Lubbock ; ford. Ördög János. — Budapest : Királyi Magyar Természettud. Társ., 1876.
 • Athenaeum : Ötven év egy irodalmi és nyomdai társulat éltéből : 1868-1918.
 • Az állatok világa / Alfred Brehm. — Budapest : Légrády Testvérek, 1901-1907.
 • Az eltűnt régi vármegyék / Pesty Frigyes. — Budapest : MTA, 1880.
 • Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei / Lóczi Lóczy Lajos ; kiad. M. Földrajzi Társaság. Balaton-Bizottsága. — Budapest : M. Földrajzi Társaság Balaton-Bizottsága, 1897-1918.
 • Bethlen Gábor és udvara, 1580-1629 / írták Gindely Antal, Acsády Ignác. — Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 1890.
 • Bottyán János II. Rákóczi Ferenc fejedelem vezénylő tábornoka / Thaly Kálmán. — Pest : Ráth Mór, 1865.
 • I. József császár kora Magyarországon : regény / írta Vas Gereben ; Neogrády Antal rajzaival . — Budapest : Franklin, 1898.
 • Jászai Mari levelei / sajtó alá rend. Kozocsa Sándor. — Budapest : Pintér, 1944.
 • Kölcsey Ferencz válogatott szónoki művei / Kölcsey Ferenc. — 2. kiad. — Budapest : Franklin, 1890.
 • Költők albuma : Jelenkori magyar költők verseinek gyűjteménye / szerk. Radó Antal . — 4. módosított és bőv. kiad. — Budapest : Lampel Róbert, [1890].
 • Magyar névkönyv / írta és összeáll. Lengyel Zoltán. — Budapest : Nap ny., 1917.
 • Misztótfalusi Kis Miklós : Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században / írta Dézsi Lajos . — Budapest : Magyar Történelmi Társulat, 1899.
 • Nemzeti Színház története : Az első félszázad / Rédey Tivadar . — Budapest : Királyi Magyar Egyet. Ny., 1937.
 • Oeuvres complétes de J.- J. Rousseau : avec des notes historiques . — Francfort s/M. : Bechhold, 1855-1856.
 • Ó-magyar olvasókönyv / összeáll. Jakubovich Emil és Pais Dezső. — Pécs : Danubia, 1929.
 • Parlamenti felelős kormány és megyei rendszer / Tisza Kálmán. — Pest : Ráth Mór, 1865.
 • Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hivatalos lapja : 1912 [bekötött folyóirat] . — Budapest : Vármegyeház, 1912.
 • Petőfi Sándor összes költeményei : Hazai művészek rajzaival diszitett képes kiadás / Petőfi Sándor . — Budapest : Athenaeum : Mehner Vilmos, 1878, 1879.
 • Régi magyar szinészvilág / Váradi Antal ; kiadja a Kisfaludy-Társaság  . — Budapest : Franklin-Társulat, 1911.
 • Régi Magyarország : A magyar birodalom politikai viszonyai a honfoglalástól a szathmári békéig : Történelmi s politikai tanulmány / Toldy Istvántól . — Pest : Lauffer Vilmos, 1868.
 • Szentjóbi Szabó László költői munkái / Szentjóbi Szabó László ; összeszedte Toldy Ferenc . — Pest : Heckenast G., 1865.
 • Tündér Ilona : elbeszélés / Bródy Sándor . — Budapest : Singer és Wolfner, 1898.
 • Uj franczia-magyar és magyar-franczia zseb-szótár = Nouveau dictionnaire francais-hongrois et hongrois-francais / M. A. Thibaut. — 6. kiad. — Budapest : Franklin Társulat, [1886].

Az itt őrzött dokumentumokat beiratkozott olvasóink csak helyben használhatják. Állományvédelmi okokból nincs mód szkennelésre illetve fénymásolat készítésére. Katalógusunkban ez az állományrész is kereshető.

 

RKT2

 

RKT3

 

RKT6

 

RKT9

 

RKT10

 

RKT11

 

RKT4

 

RKT5

 

RKT13