A ZALAI GYÓGYSZERÉSZ DINASZTIA CEGLÉDEN

A  ZALAI GYÓGYSZERÉSZ DINASZTIA CEGLÉDEN

(Helyi Értéktár)

 

Zalai Ede 1855. október 29-én született Nagyvázsonyban, a Zichy uradalom főerdészének 12. gyermekeként. Iskolái elvégzése után a gyógyszerészi hivatást választotta. A veszprémi „Fekete Sas” gyógyszertárban gyakornokoskodott, amely 1801 óta a Ferenczy család tulajdonában volt. Itt ismerkedett meg leendő feleségével, Ferenczy Margittal. 1880-ban fejezte be tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen, majd 1888-ban Ceglédre költözött, hogy saját gyógyszertárat alapítson. A Gombos udvarban lévő üzlethelyiség először Horváth Kálmán gyógyszerészé lett, majd a tulajdonjogot Zalai Ede szerezte meg. A „Gyógyszertár a Reményhez” patika a családjuk tulajdonában volt 1950-es államosításig. Jó szakmai kapcsolatot tartott fenn a város orvosaival, a betegekkel, a város polgáraival, köztiszteletben álló személy volt. Társadalmi munkát is végzett a Főgimnázium Segítő Egyesületénél, ahol segítette a szegény sorsú diákok tanulási lehetőségét. Bekapcsolódott a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület tevékenységébe, részt vett az 1895. évi első országos kongresszuson. 1919. május 29-én hunyt el Cegléden.

 

1

Zalai Ede feleségével, Ferenczy Margittal egy gesztenyefát ültetett el a Gombos-udvarban, 1888-ban. Fiuk, Zalai Károly Gombos Dalmát - Gombos Lajos orvos lányát - vette feleségül, így kapcsolódott össze a Gombos és Zalai család. Mikor 1945-ben a gyógyszertárat államosították, a család egy darabig az emeletes házban lakott, majd 1965-ben végleg el kellett hagyniuk ezt a helyet. Az akkor 77 éves gesztenyefát a tulajdonos (Magyar Néphadsereg Klubja) vágta ki, de az elpusztult fa gyökeréből egy új növény sarjadt, amely ma is ott áll az udvarban.

2

Zalai Ede fia, Dr. Zalai Károly 1891. január 28-án született Cegléden. 1912-ben szerezte meg a gyógyszerész diplomáját, a Budapesti Tudomány-egyetemen és egy évvel később a doktori

fokozatot is. Mikor édesapja 1919-ben elhunyt, átvette a családi patika vezetését. Ő is aktív tagja volt a gyógyszerész közéletnek. Munkája elismeréseként a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Pest vármegye déli kerületének elnökévé választották, melyet 1945-ben bekövetkezett haláláig töltött be. A megye és város társadalmi életének is aktív tagja volt, akárcsak édesapja. Tagja volt a Stefánia Szövetségnek, a Ceglédi Kaszinó Egyletnek, a Főgimnázium Segítő Egyesületének. A közgazdasági életből is kivette a részét: a Magyar Nemzeti Bank váltóbírálója, illetve a Ceglédi Takarékpénztár Igazgatósági tagja is volt.

Két gyermeke született: Károly 1921-ben és Anna 1926-ban. Mind a ketten a gyógyszerészi hivatást választották.

A budai harcok során civilként esett el, 1945. február 4-én. Sírja Cegléden, a családi sírboltban található.

 

3

Fia, Dr. Zalai Károly junior Budapesten született 1921. augusztus 26-án. Cegléden járt iskolába, a Kossuth Gimnáziumban érettségizett 1939-ben. Ő is gyógyszerésznek tanult: a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett gyógyszerészeti oklevelet, majd gyógyszerdoktori diplomáját 1947-ben védte meg. Először édesapja patikájában dolgozott gyógyszerészként, majd 1948 és 1952 között vezetőként. Ezután a Pest Megyei, majd Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központjába került szakfelügyelői munkakörbe. A gyógyszerészi és az asszisztensi képzés és továbbképzés megszervezése is a feladatai közé tartozott. 1951-ben az ápolónőképző tanfolyamon, 1953-tól 1962-ig a Budapesti Gyógyszerész-technikusképző tanfolyamon oktatta a gyógyszertant. Az általa írt tankönyvből 1962 óta tanulnak a Budapesti Orvostudományi Egyetem hallgatói. A SOTE Gyógyszertudományi Karának 1984-től 1990-ig ő volt a dékánja.

1970-ben kandidátus lett, 1982-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, 1992-ben a gyógyszerészi tudományok doktora címet kapta meg. Tevékenysége lenyűgözően sokoldalú volt: a gyógyszerészet történetének kutatása, a tudomány és az oktatás szervezése, gyógyszerészdoktori értekezések témavezetése, az Egyetemi Gyógyszertár irányítása tartozott az érdeklődési körébe. Kutatási területe a gyógyszerészügyi szervezéstan, a gyógyszertechnológia, a gyógyszer-analitika, a gyógyszerészeti propedeutika, a klinikai gyógyszerészet, a gyógyszerészi közgazdaságtan és a gyógyszerészet története volt.

Szakmájának megbecsült, tiszteletreméltó tagja volt. Nyolc évig, 1976-tól 1984-ig ő töltötte be a Nemzetközi Gyógyszerészeti szövetség egyik alelnöki, 1981-től 1989-ig pedig a Nemzetközi Gyógyszerészeti Társaság elnöki tisztét. Tagja volt az MTA orvostörténeti Munkabizottságának is. Szakmai közleményei nemcsak hazai, hanem Európa számtalan folyóiratában megjelentek, önálló kötetei szintén jól ismertek a kollégái körében.

Felesége Gelley Mária, két fiuk született (Károly és Gábor), akik még Cegléden a gyógyszertárhoz tartozó lakásban laktak.

Zalai Károly kiemelkedő munkásságát számtalan hazai és külföldi kitüntetéssel ismerték el. Többek között tulajdonosa volt a „Kiváló gyógyszerész”, a „Magyar Köztársaság Csillagrendje” kitüntetéseknek, a SOTE 1996-ban „professzor emeritus” címmel, a Magyar Gyógyszerészkamara pedig 2001-ben életműdíjjal tüntette ki. 1997. május 9-én Cegléd díszpolgára lett.

2

35 éven át Cegléd lakója voltam, e város nevelt fel engem, itt töltöttem ifjúságomat, 40 éven át Budapest lakója voltam, ez szakmai eredményeim és beteljesedésem városa. Megtisztelő számomra, hogy mindezen tények ellenére Cegléd város vezetése, képviselőtestülete kitüntetett a Díszpolgári cím adományozásával. E város szeretete, megbecsülése és tisztelete gyermekkoromtól fejlődött ki bennem, és életem folyamatosan jellemző tényezőjévé vált. Úgy ítélem meg, a város fejlődésének, előrehaladásának szolgálatát családunktól, az elődöktől örököltem. Úgy érzem, hogy ez a megbecsülés nemcsak nekem, hanem a családnak is szól. Zalai Ede nagyapám okleveles gyógyszerész, 1888-ban telepedett le Cegléden. Anyai ágon a ceglédi gyökerek 1830-as évekig nyúlnak vissza, dédapám, Gombos Pál kereskedő és leszármazottai itt lettek a város elismert polgárai. A helytörténészek megállapításai szerint munkájuk végzésén túl sokat tettek a közügyek, a kultúra, a jólét fejlődéséért.”

Alapító tagja és aktív résztvevője volt a Turini Százas Küldöttség Múzeumbaráti Körének, Cegléd Barátainak Körének, a Ceglédi Városvédő és Szépítő Egyesületnek. Dr. Zalai Károly 2008. szeptember 28-án hunyt el Budapesten. Sírja a ceglédi Kálvária temetőben van. Emlékét őrzi a 2015-ben alapított, róla elnevezett emlékérem.

 

Egyik fia, dr. Zalai Károly 1951-ben született Cegléden. A szülői ház a dédapai patika melletti lakásban volt. A kémia, biológia, és a természet mindig is érdeklődése középpontjában állt. 1974-ben szerezte meg diplomáját Budapesten. Az egyetem után a Kőbányai Gyógyszergyárban helyezkedett el, mint mikrobiológus kutató. 1984-ben Tübingenbe került a Gyógyszerészeti Biológiai tanszékre. 1985-től ismét Kőbányai Gyógyszeráru-gyárban dolgozott, a Mikrobiológiai Kutató Laboratórium vezetőjeként. 1993-tól pedig a Richter Gedeon cég Sejtbiológiai Kutató Laboratórium osztályvezetői kinevezését kapta meg. 2002-től pedig a gyár főmunkatársa lett.

 

A másik fiú, Dr. Zalai Gábor 1953-ban született Cegléden. Diplomáját a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi karán szerezte 1978-ban. A kutatás, az elméleti tudományok vonzották. 1978-1985 között az EGIS Gyógyszergyár fejlesztő gyógyszerésze volt. 1985 és 1992 között a BASF Vegyipari konszern műszaki-kereskedelmi szaktanácsadójaként dolgozott. 1992-1999-ig a KNOLL Gyógyszergyár magyarországi szervezetének igazgatója volt. 1994-ben tette le doktorátusát. Nemcsak szakmájában ért el nagyszerű eredményeket, hanem a sportban is kiváló teljesítményt nyújtott, 1974-1984 között a 470-es hajóosztályban válogatott versenyző volt. Részt vett az 1980-as Moszkvai Olimpiai Játékokon Fundák Györggyel. A magyar bajnokságot nyolcszor nyerték el.

Közéleti tevékenységet is folytatott, ahogy a Zalai családban szinte mindenki. A Gyógyszer-kommunikációs Etikai Bizottságnak 5 éven át tagja volt, két évig pedig az elnöke.

 

1888-tól a Zalai család kiemelkedő szerepet játszott a város életében, munkájukkal, közéleti tevékenységükkel köztiszteletnek örvendtek. A gyógyszerészeti szakma generációról generációra történő öröklése egy kivételes dinasztiát hozott létre és kiváló eredményeik öregbítették városunk hírnevét. Az elszármazottak gyakran látogatják Ceglédet, szívükön viselik a szülőhelyük sorsát. Közös gyökerük itt van Cegléden, melyhez számos szállal ma is kötődnek. Történetük szorosan összefonódik a Gombos családdal, közös jelképük a Gombos-udvarban álló gesztenyefa. Méltó helyük van városunk értékei között.

7